Política de Privacitat

El TITULAR de la web es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i / o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i / o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR, implica l’acceptació per part de l’Usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat.

Si us plau, tingui en compte que a pesar que pugui haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. El TITULAR no controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests llocs, tal com s’indica en el nostre Avís Legal.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El Responsable del tractament de les seves dades és Divuit-F, S.A., amb CIF A60049988 i domicili al c/ Villarroel, 190-192, CP 08036 de la localitat de Barcelona (d’ara endavant, “RESTAURANT ENOTECA BARCELONAMILANO”). Nuestros datos figuran en el Aviso Legal. de esta web.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que se’ns facilita per a gestionar la seva sol·licitud de reserva.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, mentre no ens sol·liciti la seva supressió i, en tot cas, durant el terminis de temps establerts en la normativa legal vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades per a les finalitats anteriorment descrit és el seu consentiment, lliurement atorgat en marcar les caselles d’acceptació dels formularis de recollida de dades de la nostra pàgina web.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals de l’Interessat podran ser cedits als següents destinataris:

  • Administracions Públiques quan així ho estableixi una disposició legal aplicable i Jutjats i Tribunals.
  • Proveïdors que presten serveis al Responsable del Tractament, relacionats amb la gestió del servei sol·licitat i que tenen la condició d’encarregats del tractament, com per exemple, però no limitant-se a, proveïdors de serveis tecnològics, proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, reserva, gestió web o proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client, entre altres.
  • Proveïdors i col·laboradors que presten serveis relacionats amb màrqueting i publicitat, només en el cas que l’Interessat hagi donat el seu consentiment de manera expressa.

En qualsevol cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l’Interessat hauran acreditat prèviament l’adopció de mesures adequades per a la correcta protecció d’aquests.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

En determinats suposats l’Interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En tal cas, Restaurant Enoteca BarcelonaMilano deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, Restaurant Enoteca BarcelonaMilano comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, tret que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités l’Interessat, Restaurant Enoteca BarcelonaMilano l’informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l’Interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a Restaurant Enoteca BarcelonaMilano, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’Interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim per Restaurant Enoteca BarcelonaMilano o un tercer, incloent-hi l’elaboració de perfils, a fi que Restaurant Enoteca BarcelonaMilano deixi de tractar les dades personals, tret que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’Interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l’Interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament, tret que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte amb Restaurant Enoteca BarcelonaMilano i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment explícit de l’Interessat.

Finalment, l’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Com pot exercir els seus drets?

Els referits drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits enviant una sol·licitud escrita amb còpia adjunta del seu DNI a través de la següent adreça de correu electrònic: lopd@grupolive.net

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certs i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació. Les dades que hagin d’introduir-se en un camp que estigui marcat amb un asterisc són obligatoris per a poder prestar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

  • Dades de caràcter identificatiu.
  • Adreces postals o electròniques.
  • Telèfon

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació en la nostra web amb el consentiment informat de l’Usuari. L’Usuari pot configurar el seu navegador per a ser avisat de la utilització de cookies i per a evitar el seu ús. Per a obtenir més informació visiti la nostra Política de Cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes en l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

  • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
  • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
  • Control d’accés a les dades.
  • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.